قالب های نایت نما
تست قالب های نایت نما
ÊÇÑíÎ : شنبه سوم فروردین ۱۳۹۲ | 17:56 | äæíÓäÏå : صادق
نه با خودت چتـــر داشتی

نه روزنـــامه

نه چمـــدان…

عـــاشقت شدم…

از کجا می فهمیدم مســـافری ...


ÈэÓȝåÇ: چتر, روزنامه, مسافر, عاشق, چمدان
ÊÇÑíÎ : دوشنبه سوم مهر ۱۳۹۱ | 17:58 | äæíÓäÏå : صادق
تنها بودن قدرت می خواهد ،

و این قدرت را کسی به من داد ،

که روزی می گفت تنهایت نمی گذارم …


ÇÏÇãå ãØáÈ
ÊÇÑíÎ : یکشنبه دوم مهر ۱۳۹۱ | 15:20 | äæíÓäÏå : صادق

یــک لبخنـــدم را بسته بندی کرده ام

برای روزی که اتفاقی تـــو را می بینم …

آنقدر تمـــــــــیز میخندم

که به خوشبختــــی ام حســــادت کنـــی …

و من در جیب هـــایــــم

دست های خالـــی ام را فریب دهـــم

که امن ترین جای دنیـــا را انتخاب کرده انــد …


ÇÏÇãå ãØáÈ
ÊÇÑíÎ : جمعه سوم شهریور ۱۳۹۱ | 18:1 | äæíÓäÏå : صادق

من همیشه از اول قصه های مادر بزرگ می ترسیدم

و آخر هم به واقعیت می پیوست…

یکی بــــود…یکی نــــــبود…!!!This template generatedand design by Mihanskin on 2015 do not Copy ÎÑíÏ ÔÇÑŽ ÇíÑÇäÓá